O B A V I J E S T

UNIVERZITET U TUZLI

MAŠINSKI FAKULTET

 

O B J A V L J U J E

da će kandidat Amel Mešić, bachelor – inžinjer mašinstva braniti  završni magistarski rad pod nazivom:

„NUMERIČKO MODELIRANJE STRUJANJA AEROSMJESE U KOTLOVSKOM POSTROJENJU“,

         pred Komisijom u sastavu:

Dr. sc. Sead Delalić, redovni profesor, predsjednik, uža naučna oblast „Energetska postrojenja i ekologija“ Mašinski fakultet Univerziteta u Tuzli

Dr. sc. Izudin Delić, docent, mentor, uža naučna oblast „Toplotna i fluidna tehnika“, Mašinski fakultet Univerziteta u Tuzli.

Dr. sc. Sandira Eljšan, redovni profesor, član, uža naučna oblast „Toplotna i fluidna tehnika“, Mašinski fakultet Univerziteta u Tuzli.

Javna odbrana magistarskog rada, održat će se 01.06.2017. godine, u 11 sati u prostorijama Mašinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli.

Pristup javnosti je slobodan.

Završni magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu Mašinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, svakom radnim danom od 0800 do 1600 sati.

SAŽETAK RADA

Modeliranjem dvofaznog strujanja aerosmjese, koristeći numeričke softvere, može se doći do određenih spoznaja o procesu strujanja ugljene prašine unutar kotlovskog postrojenja. Bitno je naglasiti da u dosadašnjim modernizacijama i rekonstrukcijama posmatranog postrojenja numerička analiza dvofazne mješavine nije korištena kao pomoćni alat, iako se ova metoda u svijetu pokazala kao izrazito korisna.Navedene spoznaje omogućavaju podešavanje rada kotlovskog postrojenja u obimu koji bi omogućio, ravnomjeran rad,uz što duže intervale rada do remontnih radova, uz ostvarivanje minimalnih gubitaka usljed dijela nesagorijelog u šljaci.Naravno, pored navedenog, numerička simulacija dvofaznog strujanja ujedno omogućava i adekvatne podatke koji mogu poslužili za sagledavanje eventualnih rekonstruktivnih zahvata na istom postrojenju.To jeste, jasno su definisana područja izložena izrazitom habanju te su izvedene preporuke za poboljšavanje uslova na tim mjestima. Prethodnim mjerama bi se smanjio broj interventnih popravki i produžio period trajanja između potrebnih remontnih radova i time ostvarili značajni energetski i ekonomski efekti.Iznalaženjem odgovarajućih procesnih parametara u radu su date smjernice za podizanje efikasnosti i stepena iskorištenja kotlovskog postrojenja u određenim nestandardnim režimima rada. Stečena iskustva ovim istraživanjem mogu se primjeniti i na drugim kotlovskim postrojenjima koja imaju slične ili iste probleme prilikom eksploatacije.

Ključne riječi: numeričko modeliranje, kotlovsko postrojenje, dvofazno strujanje, aerosmjesa.

 

You may also like...