Najava događaja-Odbrana Magistarskog rada kandidata Emira Delagića, bachelor – inžinjera mašinstva

UNIVERZITET U TUZLI
MAŠINSKI FAKULTET

 

O B J A V L J U J E

da će kandidat Emir Delagić, bachelor – inžinjer mašinstva braniti završni magistarski rad pod nazivom:

„Termički tretman otpada u gradskoj toplani“

 

pred Komisijom u sastavu:

Dr. sc. Indira Buljubašić vanredni profesor, za užu naučnu oblast „Energetski sistemi“ Mašinski fakultet Univerziteta u Tuzli, predsjednik,

Dr. sc. Izet Alić, redovni profesor, za užu naučnu oblast „Toplotna i fluidna tehnika“ Mašinski fakultet Univerziteta u Tuzli, mentor,

Dr. sc. Izudin Delić, docent, za užu naučnu oblast „Toplotna i fluidna tehnika“ na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, član,

 

Za zamjenika jednog od članova Komisije imenuje se dr. sc. Midhat Osmić, docent za užu naučnu oblast „Energetska postrojenja i ekologija“ Mašinski fakultet Univerziteta u Tuzli.

Javna odbrana magistarskog rada, održati će se 02.04.2019. godine, sa početkom u  u 11 sati u učionici br. 103. na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.

Pristup javnosti je slobodan.
Završni magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu Mašinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, radnim danom od 8,00 do 16,00 sati.

SAŽETAK

Tvari koje imaju osobine zbog kojih se vlasnik želi riješiti ili mora riješiti smatraju se otpadom. Otpad kao takav nastaje iz raznih aktivnosti u domaćinstvima, industriji, privrednim te drugim djelatnostima. Upravljanje otpadom podrazumijeva ekonomski i ekološki razumno upravljanje otpadom za vrijeme njegovog nastanka, sakupljanja, transporta, iskorištavanja i obrade do konačnog odlaganja, a sve u skladu sa pripadajućom i važećom zakonskom regulativom.

Uslovi za efikasnu termičku obradu otpada u procesu spaljivanja jeste da se obezbijede tzv. „3T+O“ uslovi tj: temperatura u ložištu, vrijeme zadržavanja – retencija, brzina gasova u ložištu, sadržaj kisika u ložištu. Uređaji za spaljivanje otpada ili uređaji za termički tretman otpada su projektovani i izvedeni na način da se se osigura temperatura unutar ložišta ne ispod 850 °C s tim da se dimni gasovi zadržavaju najmanje 2 sekunde.

U gradskoj toplani Banovići za vrijeme grijne sezone koja traje šest mjeseci na dnevnom nivou se spali približno 60 tona uglja kalorične moći 15 MJ/kg i proizvede 10,41 MW. Imajući u vidu činjenicu da za svaki proizvedeni kW spaljivanjem fosilnih goriva (odnosi se na ugalj) proizvede 389 g CO2 ili kako je u pojedinim literaturama navedeno 0,94 kgCO2 za 1kWh i  100 kgCO2/GJ, iz ovog proizilazi činjenica da za jedan dan proizvede 236,88 tona CO2 tj. cca 86 461 tona CO2 na godišnjem nivou.

Spaljivanjem jedne tone otpada proizvede se približno oko 1 tone CO2, ako se ta ista tona otpada deponuje na otpad anaeorbnom digestijom proizovodi se metan koji emituje 0,854 tona CO2. Na prvi pogled izgleda da je ekološki prihvatljivije da se otpad deponuje na deponije, ali imajući u vidu da će se taj isti otpad spaljivati zajedno sa ugljem, te na taj način samnjiti potrošnju uglja što direktno ima uticaja na smanjenje uticaja na okolinu. Ako se iz otpada proizvede 4,75 MW, za tu vrijednost se smanji potrošnja uglja tj. umjesto što bi se proizvodilo 236,88 tona CO2, ko-sagorijevanjem bi se emitovalo 133,14 tona CO2 na dnevnom nivou što je 103,74 tona CO2 manje tj. 37 865,1 tona CO2 na godišnjem nivou.

You may also like...