OBAVIJEST_ODBRANA ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA

UNIVERZITET U TUZLI
MAŠINSKI FAKULTET

 

O B J A V L J U J E

da će kandidat Lejla Ramić, bachelor – inžinjer mašinstva braniti završni magistarski rad pod nazivom:

„Solarno apsorpcijsko hlađenje i usporedba sa klasičnim sistemima hlađenja

 

pred Komisijom u sastavu:

  1. Dr.sc. Izet Alić, redovni profesor, predsjednik

             uža naučna oblast “Toplotna i fluidna tehnika”

             Mašinski fakultet Univerziteta u Tuzli;

  1. Dr.sc. Sandira Eljšan, redovni profesor, mentor

             uža naučna oblast “Toplotna i fluidna tehnika”

             Mašinski fakultet Univerziteta u Tuzli;

  1. Dr.sc. Izudin Delić, docent

             uža naučna oblast “Toplotna i fluidna tehnika”

             Mašinski fakultet Univerziteta u Tuzli;

 

Za zamjenika jednog od članova Komisije imenuje se dr. sc. Midhat Osmić, docent za užu naučnu oblast „Energetska postrojenja i ekologija“ Mašinski fakultet Univerziteta u Tuzli.

Javna odbrana magistarskog rada, održati će se 10.05.2019. godine, sa početkom u  u 10,00 sati u na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.

Pristup javnosti je slobodan.

Završni magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu Mašinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, radnim danom od 8,00 do 16,00 sati.

 

SAŽETAK

 

Sunčeva energija predstavlja zračenje svjetlosti i toplote sa Sunca koju ljudi koriste od drevne historije upotrebom raznih neprestano napredujućih tehnologija. Jedna od takvih tehnologija je i solarno hlađenje. U ovom radu ispitane su mogućnosti primjene solarnog hlađenja na području Bosne i Hercegovine. Budući da je potencijal solarne energije u BiH  veliki, naročito u Hercegovini, analizirano je smanjenje potrošnje primarne energije upotrebom ovih sistema umjesto klasičnih kompresionih. Zatim je, na osnovu cijena pojedinih komponenata sistema na svjetskom tržištu, urađena i analiza isplativosti. Konkretno razmatranje izvršeno je za administrativnu zgradu ”Bingo”, koja posjeduje sistem hlađenja sa kompresionim rashladnim uređajem. Za postojeće proračunate vrijednosti toplotnog opterećenja odabran je sistem solarnog hlađenja, koji će potrošnju primarne energije svesti na minimum. U nastavku su obrađene još dvije varijante sistema (solarno hlađenje jednim dijelom, a jednim dijelom kompresiono hlađenje). Sve tri varijante dovode do značajnih ušteda energije pri čemu, naravno, veći udio solarnog hlađenja daje i veće uštede energije. Međutim, troškovi ulaganja kod solarnih sistema su dosta visoki, zbog čega još uvijek na području BiH nisu isplativi.

ključne riječi: hlađenje, solarno, apsorpcija, energija

You may also like...