OBAVIJEST_Odbrana završnog magistarskog rada

UNIVERZITET U TUZLI

MAŠINSKI FAKULTET

 

O B J A V L J U J E

da će kandidat Denis Bećirović, asistent  braniti završni magistarski rad pod nazivom:

„Uticaj parametara laserskog navarivanja alatnih čelika na karakteristike navarenog sloja

pred Komisijom u sastavu:

Dr.sci. Muhamed Mehmedović, vanredni profesor, predsjednik

             uža naučna oblast “Mašinski proizvodni inžinjering

             Mašinski fakultet Univerziteta u Tuzli;

Dr.sci. Samir Butković, vanredni profesor, mentor

            uža naučna oblast “Mašinski proizvodni inžinjering

             Mašinski fakultet Univerziteta u Tuzli;

Dr. sci. Adnan Mustafić, docent, član

uža naučna oblast “Mašinski proizvodni inžinjering

             Mašinski fakultet Univerziteta u Tuzli;

Javna odbrana magistarskog rada, održati će se 13.01.2020. godine, s početkom u   10,00 sati  na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.

Pristup javnosti je slobodan.

Završni magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu Mašinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, radnim danom od 8,00 do 16,00 sati.

 

REZIME

Prema planu izrade master rada pojasnit će se pojam lasera, nastanak laserske zrake, prednosti i nedostaci laserskih tehnolgija.

Uvodnim dijelom rada, na temelju literarnih podataka obrađene su fizikalne osobine i tehnologija laserskog navarivanja, uticajni faktori procesa navarivanja i kvaliteta navarenog sloja. Osim tehnologije, kratak osvrt je napravljen i o alatnim čelicima: definicija, osobine, hemijski sastav i upotreba u industriji.

U eksperimentalnom dijelu navarivan je alatni čelik X38 CrMoV5-1 (č.4571) debljine 6 mm. Navarivanje je izvedeno na laserskom postrojenju tipa HEROLASER 200W snage lasera od

200 . Laserski snop je vođen pomoću optičkog vlakna, fokusne optike na udaljenosti od 110  koja omogućava fokusiranje snopa na tačku prečnika 0,6 . Prema metodologiji planiranja eksperimenta izvršeno je ukupno 27 ekspermenata. Ulazni parametri koji su varirani imaju vrijednosti:

  • Jačina struje lasera od 165, 180, 190 ;
  • Vrijeme djelovanja zrake u jednom ciklusu 8, 10, 12 ;
  • Frekvencija lasera 6, 8, 10 ;

Svaki eksperiment je ponovljen po tri puta radi statističke analize podataka. Izvršena je vizuelna kontrola kvalitete navarenog sloja, nakon čega se pristupilo kontroli kvalitete sa razaranjem. Uzorci su isječeni, polirani i utvrđene su karakteristične zone, ispitana mikrotvrdoća i geometrija navarenog sloja.

Dobijeni su navari prihvatljive  kvalitete. Ustanovljena je promjena geometrije navara prilikom varijacije ulaznih parametara kao i promjena mikrotvrdoće u određenim slojevima.

 

You may also like...