OBAVIJEST-ODBRANA ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA KANDIDATA MAIDA ČAČKOVIĆA, BA – INŽINJERA MAŠINSTVA

O B J A V L J U J E

da će kandidat  Maid Čačković, BA – inžinjer mašinstva  braniti završni magistarski rad pod nazivom:

„Tehnoekonomska analiza radnih režima kogeneracijskog parno-turbinskog postrojenja“

pred Komisijom u sastavu:

Dr. sci. Sandira Eljšan, redovni profesor, predsjednik, uža naučna oblast „Toplotna i fluidna tehnika“ Mašinski fakultet Univerziteta u Tuzli;

Dr. sci. Izet Alić, redovni profesor, mentor, uža naučna oblast „Toplotna i fluidna tehnika“ Mašinski fakultet Univerziteta u Tuzli;

Dr.sci. Midhat Osmić, docent, član, uža naučna oblast „Energetska postrojenja i ekologija“ Mašinski fakultet Univerziteta u Tuzli;

Javna odbrana magistarskog rada, održati će se 20.03.2020. godine, s početkom u   10,00 sati  na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.

Pristup javnosti je slobodan.

Završni magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu Mašinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, radnim danom od 8,00 do 16,00 sati.

SADRŽAJ RADA

Magistarski rad kandidata Čačković Maida, Bachelor-inženjer mašinstva, pod nazivom „Tehnoekonomska analiza radnih režima kogeneracijskog parno-turbinskog postrojenja“, napisan je na 65 stranica osnovnog teksta. Tekst rada ilustrovan je sa 33 slike, 6 tabela,  te 23 literarne reference. Na početku teksta dat je rezime rada sa ključnim riječima na bosanskom i engleskom jeziku, popis slika, popis tabela, te popis oznaka.

Magistarski rad sadrži sljedeća poglavlja:

Uvod

Historijski razvoj kogeneracije

Kogeneracijski sistemi

Tehnički opis termoenergetskog bloka u termoelektrani TE “Tuzla”

Definisanje radnih režima kogeneracijskog bloka 4

Analiza radnih režima

Raspodjela troškova kogeneracije električne i toplotne energije u kombinovanom energetskom sistemu

Zaključak

Literatura

You may also like...