Rasporeda časova nastave (predavanja/vježbe) – ljetni semestar akademske 2020./2021. godine -Detaljno pročitati

Poštovani studenti,

Korekcije su izvršene na drugoj i trećoj godini PM. Korigovana verzija rasporeda Rasporeda primjenjuje se od 09.03.2021. godine osim za predmet “Nauka o čvrstoći II”. Naime, Nauka o čvrstoći II ODRŽAT ĆE SE 11.03.2021. godine po već utvrđenom rasporedu, a od naredne sedmice (od 15.03.2021.) Nauka o čvrstoći će se izvoditi ponedjeljkom prema novoj verziji rasporeda.

prema Odluci Senata UNTZ broj: 03-3885-1-2/20 od 09.09.2020. godine nastava na prvom ciklusu studija u ljetnom semestru akademske 2020./2021. godine  počinje u ponedjeljak 01.03.2021. godine.

Nastava će se izvoditi prema utvrđenom rasporedu koji je u prilogu. U prilogu e-maila dat je i plan izvođenja nastave (posebno obratiti pažnju na izvođenje predavanja na prvoj i drugoj godini studija – studenti dolaze po grupama, svake sedmice sljedeća grupa, a ostali slušaju predavanja on-line) te spisak studenata po grupama. Za sve nejasnoće i pitanja obratiti se Prodekanu za nastavu i studentska pitanja putem e-maila, a preko predstavnika određene godine studenata.

S poštovanjem,

Prodekan za nastavu i studentska pitanja

You may also like...