Obavještenje (II CIKLUS 2016/17)

Spisak predmeta (II CIKLUS)

MEHATRONIKA

II Ciklus Zimski semestar Ljetni semestar
Predmet P A L ECTS P A L ECTS
Sinteza mehatroničkih modula 3 0 1 8        
PLC – industrijska aplikacija 3 0 1 8        
Hidraulički i pneumatski sistemi 3 0 1 8        
Industrijska automatizacija i robotizacija         3 0 1 6
Dizajn mehatroničkih sistema 2 0 0 6        
Inteligentni mehatronički sistemi         2 0 0 4
Završni Master rad               20
UKUPNO 11 0 3 30 5 0 1 30

Predmet Nosilac predmeta
Sinteza mehatroničkih modula Dr.sc.Bahrudin Šarić, van.prof.
PLC – industrijska aplikacija Dr.sc.Elvedin Trakić, docent
Hidraulički i pneumatski sistemi Dr.sc.Almir Osmanović, docent
Industrijska automatizacija i robotizacija Dr.sc.Almir Osmanović, docent
Dizajn mehatroničkih komponenti Dr.sc.Almir Osmanović, docent
Inteligentni mehatronički sistemi Dr.sc.Elvedin Trakić, docent

ENERGETIKA: Održiva energija i okolina

  Zimski semestar Ljetni semestar
Predmet P A L ECTS P A L ECTS
Energija i okolina 2 0 1 5        
Energetski sistemi i planiranje 3 0 1 6        
Energetska efikasnost 2 0 1 5        
Termoenergetska analiza procesa 3 0 1 6        
Modeliranje KGH sistema 2 0 1 4        
Numeričko modeliranje u energetskim strojevima 2 0 1 4        
Završni (master)  rad               30
UKUPNO 14 0 6 30       30

Predmet Nosilac predmeta
Energija i okolina Dr.sc.Indira Buljubašić, van.prof.
Energetski sistemi i planiranje Dr.sc.Sead Delalić, red. prof.
Energetska efikasnost Dr.sc. Fikret Alić, van.prof.
Termoenergetska analiza procesa Dr.sc. Izet Alić, red.prof.
Modeliranje KGH sistema Dr.sc. Sandira Eljšan, van.prof.
Numeričko modeliranje u energetskim strojevima Dr.sc. Izudin Delić, docent

You may also like...