Obavijest za prijavljene kandidate

UPIS KANDIDATA ZA II CIKLUS STUDIJA NA MAŠINSKOM FAKULTETU VRŠIT ĆE SE U PERIODU OD 03.09.2016. GODINE DO 07.09.2016. GODINE U PROSTORIJAMA STUDENTSKE SLUŽBE (Odluka Senata Univerziteta u Tuzli broj:03-4935-1/16 od 17.06.2016.god.)

ZA UPIS JE POTREBNO DOSTAVITI:

  1. KOMPLETAN UPISNI MATERIJAL, KOJI SE KUPUJE U SKRIPTARNICI TEHNOLOŠKOG FAKULTETA
  2. 2 SLIKE
  3. KOPIJA RODNOG LISTA
  4. UPLATNICA NA IZNOS OD 1.200,00 KM (po semestru)

UPLATE VRŠITI NA RAČUN KAKO SLIJEDI:

Svrha doznake:Uplata za II (drugi) ciklus studija

Primatelj: Budžet TK Univerzitet u Tuzli

Žiro račun:1321000256000080

Iznos:1.200,00KM

Vrsta prihoda:722631

Budžetska organizacija:2404001

Općina:094

Pozviv na broj:7035000000

You may also like...