Spisak predmeta po godinama i odsjecima

I CIKLUS STUDIJA

PRVA GODINA STUDIJA

Zimski semestar

 1. Matematika I
 2. Statika
 3. Fizika
 4. Materijali I
 5. Konstruktivna geometrija
 6. Osnovi teorije sistema (i)
 7. Osnove mašinske tehnike (i)
 8. Softverski alati u inženjerstvu (i)

Ljetni semestar

 1. Matematika II
 2. Kinematika
 3. Računari i programiranje
 4. Tehnička dokumentacija
 5. Materijali II
 6. Tehnički standardi i propisi (i)
 7. Oblikovanje i razvijanje plašteva (i)
 8. Okolinski razvoj (i)

 

DRUGA GODINA STUDIJA

Zimski semestar

 1. Matematika III
 2. Mašinski elementi I
 3. Nauka o čvrstoći I
 4. Dinamika i oscilacije
 5. Konstruisanje računarom
 6. Numeričke metode u mašinstvu (i)
 7. Projektovanje mašinskih konstrukcija (i)
 8. Kompujterska grafika i 3D modeliranje (i)

Ljetni semestar

 1. Mašinski elementi II
 2. Nauka o čvrstoći II
 3. Mehanika fluida I
 4. Termodinamika I
 5. Elektrotehnika i elektronika
 6. Savremeni materijali (i)
 7. Osnove mehaničkih prenosnika snage (i)
 8. Statistika u mašinstvu (i)

 

TREĆA GODINA

Energetika i termo-fluidni inženjering 

Zimski semestar

 1. Mehanika fluida II
 2. Termodinamika II
 3. Prenos topline i mase I
 4. Osnove proizvodnih tehnologija
 5. Uljna hidraulika i pneumatika
 6. Tehnički engleski jezik I
 7. Elektromotori pogoni i upravljanje (i)
 8. Mehaničke operacije (i)
 9. CAD sistemi (i)

Ljetni semestar

 1. Pumpe, kompresori i ventilatori
 2. Motori SUS
 3. Prenos topline i mase II
 4. Obnovljivi izvori energije
 5. Toplotni aparati i uređaji
 6. Tehnički engleski jezik II
 7. Transportna sredstva i uređaji (i)
 8. Voda, gorivo i mazivo (i)
 9. Industrijska ekologija (i)

Proizvodno mašinstvo

Zimski semestar

 1. Tehnologija rezanja I
 2. Zavarivanje i termička obrada I  (Zavarivanje_SP_2019._2020.)
 3. Tehnologija presovanja metalnih prahova
 4. Tehnologija plastičnosti I
 5. Mehanizmi i dinamika mašina
 6. Tehnički engleski jezik I
 7. Laserske tehnologije (i)
 8. Uljna hidraulika i pneumatika (i)
 9. Tehnička dijagnostika (i)
 10. Osnove montaže (i) (2019._2020.)
 11. Tehnologije obrade nemetalnih materijala (i) (2019._2020.)

Ljetni semestar

 1. Tehnologija rezanja II
 2. Zavarivanje i termička obrada II (Teorija sinterovanja i termičke obrade_ SP_2019._2020.)
 3. Tehnologija plastičnosti II
 4. Transportni sistemi I
 5. Osnovi energetike
 6. Tehnički engleski jezik II
 7. Mjerenje i kontrola (i) (Proizvodna mjerenja i kontrola 2019._2020.)
 8. Reverzibilni inženjering (i) (Reverzibilno inženjerstvo 2019._2020.)
 9. Osnovi mehatronike (i)
 10. Skladištenje i upravljanje zalihama (i)
 11. Stezni i rezni alati (i)

 

Mehatronika

Zimski semestar

 1. Uljna hidraulika i pneumatika
 2. Energetska elektronika
 3. Proizvodne tehnologije I
 4. Osnove mehatronike I
 5. Mehanizmi u mehatronici
 6. Tehnički engleski jezik I
 7. Modeliranje i simulacija I (i)
 8. Elektromotorni pogoni u mehatronici (i)
 9. Dinamika mehatroničkih modula (i)

Ljetni semestar

 1. Fleksibilni transport
 2. Inteligentni senzori
 3. Osnovi mehatronike II
 4. Proizvodne tehnologije II
 5. Mehatronika u energetici
 6. Tehnički engleski jezik II
 7. Modeliranje i simulacija II (i)
 8. Sinteza mehanizama (i)
 9. Virtualni dizajn u mehatronici (i)

 

ČETVRTA GODINA STUDIJA

Energetika i termo-fluidni inženjering  

Zimski semestar

 1. Toplotne turbomašine
 2. Parni kotlovi I
 3. Energetsko procesna mjerenja
 4. Termoenergetska postrojenja
 5. Grijanje i klimatizacija
 6. Poslovni engleski jezik I
 7. Cjevovodi (i)
 8. Tehnička dijagnostika (i)
 9. Osnovi termografije (i)

Ljetni semestar

 1. Parni kotlovi II
 2. Hidromašine
 3. Hidroenergetska postrojenja
 4. Rashladni sistemi
 5. Poslovni engleski jezik II
 6. Dinamika strujnih procesa (i)
 7. Planiranje i razvoj energetskih sistema (i)
 8. Automatika (i)

Proizvodno mašinstvo

Zimski semestar

 1. Proizvodni sistemi I
 2. Livenje (Dizajn i analiza industrijskih eksperimenata_SP_2019._2020.)
 3. Transportni sistemi II
 4. Razvoj proizvoda
 5. Alati i naprave (Alati u obradi metala deformisanjem _SP_2019._2020.)
 6. Poslovni engleski jezik I
 7. CAD/CAM sistemi (i)
 8. Kompjuterski upravljane alatne mašine (i) (Osnovi teorije masovnog opsluživanja (i) )
 9. Automatika i robotika (i)
 10. Osnovi tribologije i sistemi opsluživanja (i)

Ljetni semestar

 1. Proizvodni sistem II
 2. Teorija eksperimentalnog istraživanja (Livenje)
 3. Terotehnologija
 4. Tehnološki postupci (Projektovanje tehnoloških postupaka)
 5. Programiranje CNC mašina
 6. Poslovni engleski jezik II
 7. Industrijska praksa
 8. Završni rad
 9. Mašinska vizija (i)
 10. Osnove menadžmenta (i) (Operativno planiranje proizvodnje (i))
 11. Motori i motorna vozila (i)
 12. Simulacija procesa proizvodnje (i)
 13. Nekonvencionalni  postupci obrade (i)

 

Mehatronika

Zimski semestar

 1. Industrijski i mobilni roboti
 2. Mehatronika motornih vozila
 3. Fleksibilna automatika I
 4. Mehatronički moduli I
 5. Automatsko upravljanje
 6. Poslovni engleski jezik I
 7. Mjerenje i kontrola (i)
 8. Neuronske mreže (i)
 9. Energetsko procesna mjerenja (i)

Ljetni semestar

 1. Mehatronički moduli II
 2. Biomehatronika
 3. Mašinska vizija
 4. Fleksibilni proizvodni sistemi
 5. Poslovni engleski jezik II
 6. Fleksibilna automatika II (i)
 7. Osnove menadžmenta (i)
 8. Automatizirani obradni centri (i)

II CIKLUS STUDIJA

Energetika i termo-fluidni inženjering , usmjerenje: Održiva energija i okolina

Predmeti:

 1. Energija i okolina
 2. Energetski sistemi i planiranje
 3. Energetska efikasnost
 4. Termoenergetska analiza procesa
 5. Modeliranje KGH sistema (i)
 6. Numeričko modeliranje u energetskim strojevima (i)
 7. Materijali u energetici (i)
 8. Numeričke metode u mehanici kontinuma (i)

Usmjerenje: Mehatronika

Predmeti:

 1. Sinteza mehatroničkih modula
 2. PLC – industrijska aplikacija
 3. Hidraulički i pneumatski sistemi
 4. Industrijska automatizacija i robotizacija
 5. Dizajn mehatroničkih sistema (i)
 6. Proporcionalna i servo hidraulika (i)
 7. Inteligentni mehatronički sistemi (i)
 8. Biomehatronički sistemi (i)

Proizvodno mašinstvo

Usmjerenje: Industrijski inženjering

Predmeti:

 1. Industijska logistika
 2. Modleiranje obradnih procesa
 3. Montažni sistemi
 4. Kompjuterski integrirana proizvodnja
 5. Studija rada i vremena (i)
 6. Brza izrada proizvoda (i)
 7. Upravljanje proizvodnjom (i)
 8. Projektovanje fabrika (i)

Usmjerenje: Proizvodne tehnologije

Predmeti:

 1. Nove proizvodne tehnologije
 2. Tehnologičnost materijala
 3. Modeliranje i optimizacija obradnih procesa
 4. Upravljanje projektima
 5. Konstrukcija deformacionih i obradnih mašina (i)
 6. Inovativni neželjezni materijali i tehnologije (i)
 7. Virtualne analize obradnih procesa (i)
 8. Tehnologije površinske obrade materijala (i)

III CIKLUS-DOKTORSKI STUDIJ IZ PODRUČJA MAŠINSTVA

Usmjerenje: Mašinske konstrukcija

 1. Metodologija naučno istraživačkog rada
 2. Teorija konstruisanja
 3. Oblikovanje i optimizacija konstrukcija
 4. Tehnologičnost mašinskih konstrukcija i sistema
 5. Projektovanje mehanizacije (i)
 6. Metode analize konstrukcija (i)
 7. Prenosnici snage i kretanja (i)
 8. Mehanika loma i oštećenja (i)
 9. Teorija stabilnosti konstrukcija (i)
 10. Projektovanje mehatroničkih sistema (i)

Usmjerenje: Termoenergetika

 1. Metodologija naučno istraživačkog rada
 2. Nestacionarni režimi rada ES
 3. Optimizacija procesnih postrojenja u energetici
 4. Odabrana poglavlja iz KGH
 5. Odabrana poglavlja iz Turbomašina (i)
 6. Odabrana poglavlja iz Parnih kotlova (i)
 7. Odabrana poglavlja iz Mehanike fluida (i)
 8. Posebna poglavlja iz rashladnih uređaja i toplotnih pumpi (i)
 9. Kvantitativna infracrvena termografija (i)
 10. Eksperimentalne metode u prenosu toplote i mase (i)

Usmjerenje: Održiva energija i okolina

 1. Metodologija naučno istraživačkog rada
 2. Upravljanje energijom
 3. Energetski i okolinski sistemi
 4. Strukturna analiza i modeliranje toplotnih procesa
 5. Odabrana poglavlja iz Turbomašina (i)
 6. Odabrana poglavlja iz Mehanike fluida (i)
 7. Odabrana poglavlja iz Parnih kotlova (i)
 8. Teorija sličnosti strujanja i modeliranja (i)
 9. Kvantitativna infracrvena termografija (i)
 10. Eksperimentalne metode u prenosu toplote i mase (i)

Usmjerenje: Industrijski inženjering

 1. Metodologija naučno istraživačkog rada
 2. Savremeni koncepti organizacije proizvodnig sistema
 3. Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
 4. Metode optimizacije inženjerskih procesa i sistema
 5. Reinženjering proizvodnih sistema (i)
 6. Upravljanje  procesima rada i proizvodnim sistemima (i)
 7. Sistemi masovnog opsluživanja (i)
 8. Optimizacija tokova materijala u proizvodnim sistemima (i)
 9. Optimizacija performansi proizvodnih sistema (i)
 10. Upravljanje održavanjem (i)

Usmjerenje: Proizvodne tehnologije

 1. Metodologija naučno istraživačkog rada
 2. Proizvodne tehnologije, izvodi iz teorije
 3. Proizvodne tehnologije-odabrani postupci
 4. Dizaj eksperimenta i tehnike optimizacije
 5. Deformabilnost i obradljivost materijala (i)
 6. Sinterovanje metalnih prahova i keramike (i)
 7. Injekciono presanje metalnih prahova i plastike (i)
 8. Odabrani postupci plastičnog oblikovanja metala (i)
 9. Savremeni postupci obrade rezanjem (i)
 10. Odabrana poglavlja iz teorije rezanja (i)

Usmjerenje: Mehatronika

 1. Metodologija naučno istraživačkog rada
 2. Mehatronika
 3. Mašinska automatizacija i robotizacija proizvodnje
 4. Biomehatronički inženjering
 5. Komponente mehatroničkih sitema (i)
 6. Analogija mehaničkih i električnih sistema (i)
 7. Robotizacija procesa proizvodnje (i)
 8. Upravljanje i regulacija mehatroničkih radnih stanica (i)
 9. Primjena mehatroničkih sistema na ljudskom lokomotornom sistemu (i)
 10. Mehatronički moduli bazirani na biomehatroničkim sistemima (i)