V A Ž N O O B A V J E Š T E NJ E

Obavještavaju se svi studenti Mašinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli da obavezno obrate pažnju na istaknute rokove (putem oglasne ploče i web stranice fakulteta) za prijavu ispita iz nastavnih predmeta (zimski/ljetni semester akademske 2015/2016 godine), te da iste mogu isključivo prijavljivati kod studentske službe fakulteta u utvrđenom terminu, u protivnom, nakon navedenog roka student neće moći prijaviti niti polagati ispite.

Studenti koji obnavljaju studijsku godinu (izuzev studenata koji treći puta obnavljaju godinu) obavezni su shodno Zakonu o visokom obrazovanju, Statutu Univeziteta u Tuzli, te Odluci Senata broj:03-3943-7.3/15 od 15.07.2015. godine, platiti naknadu za ponovno polaganje završnog ili popravnog ispita iz nepoloženih nastavnih predmeta u iznosu od 30,00KM po nastavnom predmetu za akademsku godinu.

Studenti u statusu imatrikulanta shodno Odluci Upravnog odbora broj:04-4459-6/15 od 10.09.2015. godine, također, obavezni su platiti naknadu za polaganje ispita od 30,00KM po nepoloženom nastavnom predmetu za akademsku godinu u kojoj isti predmet polažu.

Napomena: Naprijed navedena obavijest se odnosi na sve studente Mašinskog fakulteta i ista predstavlja USLOV za prijavu i izlazak na ispite, bez odstupanja.