Mašinski fakultet Univerzitet u Tuzli

Odbrana Magistarskog rada – Objava

Kandidatkinja Sanela Hamzić, dipl.ing.mašinstva braniti će magistarski rad pod nazivom: “Upravljanje tokovima energije sa ciljem postizanja energetski efikasnijih objekata”, pred Komisijom u sastavu: Dr.sci. Sandira Eljšan, redovni profesor, predsjednik, uža naučna oblast ˝Toplotna i...

Privremene rang liste kandidata za upis u prvu godinu prvog ciklusa studija na Mašinskom fakultetu UNTZ u akademskoj 2022./2023. godini (TREĆI upisni rok)

NAČIN ULAGANJA PRIGOVORA NA OBJAVLJENU RANG LISTU KANDIDATI MOGU ULOŽITI PISMENIPRIGOVOR NAUČNO-NASTAVNOM VIJEĆU MAŠINSKOG FAKULTETAPUTEM KOMISIJE ZA ŽALBE KANDIDAT IMA PRAVO IZVRŠITI UVID U SVOJ RAD ŽALBA SE PREDAJE PUTEM STUDENTSKE SLUŽBE FAKULTETA U...