Studijski program II ciklusa

STUDIJSKI PROGRAM II CIKLUSA STUDIJA (INOVIRANI)_ENERGETSKO MAŠINSTVO (ENERGETIKA I TERMO-FLUIDNI INŽENJERING) u primjeni od 2018/19. godine

Osnovni cilj  studijskog programa Energetsko mašinstvo  (usmjerenja Održiva energija i okolina  i Termoenergetika) na drugom ciklusu studija je da studenti steknu nove praktične i specifične vještine timskog i individualnog rada iz oblasti Održive energije i okoline i Termoenergetike. Studenti II ciklusa studija treba da se osposobe  za bavljenje naučno istraživačkim radom koji će im omogućiti viši nivo stručnog i naučnog znanja u ovoj oblasti, i daljnje usavršavanje. Studijski program Energetsko mašinstvo osigurava nadogradnju i proširenje stečenih znanja i vještina i to nakon osnovnih akademskih studija, a samim tim i viši nivo kompetencija.

STUDIJSKI PROGRAM II CIKLUSA STUDIJA (INOVIRANI)_PROIZVODNO MAŠINSTVO u primjeni od 2018/19. godine

Upis na studij vrši se na osnovu javnog konkursa kojeg raspisuje i njegov sadržaj utvrđuje Senat, na prijedlog NNV/UNV fakulteta/ADU-a. Konkursom se utvrđuje broj upisanih, bliži uslovi za upis, način odabira prijavljenih kandidata, u skladu sa studijskim programom, te potrebna dokumentacija. Pravo upisa na II ciklus studija imaju sva lica koja su završila I ciklus studija mašinskog fakulteta u trajanju od 4 godine, tj. sa ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova, a klasifikacija i izbor kandidata za upis vrši se na osnovu rezultata postignutih tokom I ciklusa studija, te drugih kriterija u skladu s procedurama koje utvrđuje Senat Univerziteta u Tuzli. Ostali uslovi za upis kandidata i druga pitanja koja se odnose na II ciklus studija, bliže se utvrđuju Statutom  JU Univerziteta u Tuzli, Pravilnikom o studiju II ciklusa i studijskim programom.

STUDIJSKI PROGRAM II CIKLUSA STUDIJA (INOVIRANI)_MEHATRONIKA u primjeni od 2018/19. godine

Upis na studij vrši se na osnovu javnog konkursa kojeg raspisuje i njegov sadržaj utvrđuje Senat, na prijedlog NNV/UNV fakulteta/ADU-a. Konkursom se utvrđuje broj upisanih, bliži uslovi za upis, način odabira prijavljenih kandidata, u skladu sa studijskim programom, te potrebna dokumentacija. Pravo upisa na II ciklus studija imaju sva lica koja su završila I ciklus studija mašinskog fakulteta u trajanju od 4 godine, tj. sa ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova, a klasifikacija i izbor kandidata za upis vrši se na osnovu rezultata postignutih tokom I ciklusa studija, te drugih kriterija u skladu s procedurama koje utvrđuje Senat Univerziteta u Tuzli. Ostali uslovi za upis kandidata i druga pitanja koja se odnose na II ciklus studija, bliže se utvrđuju Statutom  JU Univerziteta u Tuzli, Pravilnikom o studiju II ciklusa i studijskim programom.

KOMPLETNI STUDIJSKI PROGRAMI DRUGOG CIKLUSA STUDIJA U PDF FORMATU

INOVIRANI STUDIJSKI PROGRAMI II CIKLUSA STUDIJA_2018_2019